Eldningsförbudet hävs fr o m 21/8 16.00

Fastighetsägare,

Länsstyrelsen häver det generella eldningsförbudet i Skåne från den 21 augusti klockan 16:00

Trelleborgs kommun häver precis som Länsstyrelsen eldningsförbudet klockan 16:00 tisdagen den 21 augusti.

Kommunen vill uppmana till fortsatt försiktighet vid eldning och grillning och det är viktigt att tänka på att:

  • Grillen är upphöjd från marken. Engångsgrillar kan lätt orsaka bränder.
  • Grilla på säkert avstånd från brännbart material, såsom exempelvis byggnad och skog.
  • Brandsläckningsutrustning finns på plats.

 

Klicka på länken nedan för att ta del av mer information

https://www.trelleborg.se/sv/aktuellt/nyheter/2018/augusti/eldningsforbudet-havs/

/Styrelsen

Eldningsförbudet lättas

13/8   Det skärpta eldningsförbudet lättas

Från den 13 augusti klockan 16.00 blir det tillåtet att grilla på egen tomt igen. Även yrkesmässig matlagning över öppen låga blir tillåten, om vissa kriterier uppfylls.

Regnet som fallit i helgen samt prognosen framåt gör att brandrisken i Skåne minskar något. Ett läge som tidigare var extremt och nådde toppar som sällan har skådats i länet har stabiliserats något, men brandrisken finns fortfarande kvar i relativt hög utsträckning. Därför ligger eldningsförbudet kvar, men med vissa undantag.

Det kommer numera bli tillåtet att grilla på egen tomt igen om grillen är upphöjd från marken, befinner sig på ett säkert avstånd till brännbart material och om brandsläckningsutrustning finns tillgänglig. Det blir också tillåtet med heta arbeten om det sker säkert enligt svenska brandskyddsföreningens regler. Dessutom lättas förbudet för yrkesmässig matlagning, såvida vissa kriterier uppfylls.

/Styrelsen

 

Här kan du läsa pressmeddelandet från den 13 augusti

Totalt grill- och eldningsförbud i Skåne – även på egen tomt

Publiceringsdatum: 25 juli 2018

Totalt grill- och eldningsförbud i Skåne – även på egen tomt

Skylt om eldningsförbud.

Totalt grill- och eldningsförbud i Skåne från och med 23 juli

Från och med den 25 juli klockan 16 skärper Länsstyrelsen, på inrådan från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, det rådande eldningsförbudet. Det råder numera totalförbud mot att elda och grilla i hela Skåne, ÄVEN på egen tomtmark, kolonilott eller innergård. Förbudet omfattar alla typer av grillar och alla typer av platser.

Hjälp oss att förhindra fler bränder under rådande torka

Just nu pågår många skogsbränder i Sverige. Hjälp oss att sprida information om att det är grillnings- och eldningsförbud. Nedan finns pdf:er på svenska, engelska och arabiska, svenska, engelska och persiska samt svenska, tyska och finska som ni kan skriva ut och sätta upp i trapphus, i koloniområdet, på bad- och campingplatser, turistbyråer och andra allmänna platser. Om det finns iordningsställda grillplatser, sätt affischen på grillplatsen. Tack för att ni hjälper till!

Vad innebär eldningsförbudet?

Förbudet innebär att:
Det är förbjudet att elda och grilla i hela Skåne län från och med den 23 juli (inklusive egen tomtmark från den 25 juli). Var uppmärksam på att det innebär att även fasta grillplatser, användningen av campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera omfattas av eldningsförbudet. Förbudet omfattar användning av grillkol, ved, gasol, t-sprit eller andra fasta, flytande eller gasformiga bränslen.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

  • använda engångsgrill
  • använda stormkök
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda eller grilla utomhus på campingplatser.
  • använda pyroteknisk utrustning (exempelvis fyrverkerier) utomhus.

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Besked om när eldningsförbud inte längre gäller lämnas på Länsstyrelsen Skånes hemsida och i Sveriges Radio P4. Vi vill understryka att brandrisken kommer vara fortsatt mycket hög och att det därmed inte är fritt fram att grilla eller elda bara för att det regnar lite. Det kommer krävas stora mängder nederbörd innan marken återhämtar sig.

Generella tips:

  • Var försiktig med hur du parkerar bilen (med tanke på katalysatorn) eller fimpar cigaretter
  • För svar på några vanliga frågor, se frågor och svar längre ned på sidan.

113 13 ­– Sveriges informationsnummer

För att få aktuell information kan du ringa 113 13länk till annan webbplats.

113 13 är Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information och numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar.

Numret är till för att minska belastningen på nödnumret 112 vid stora händelser.

Kontakta Räddningstjänsterna

https://www.rsyd.se/kontakt/raddningstjanster-i-skane/länk till annan webbplats

Årsstämman 2018

Kallelse till årsstämma 2018

Medlemmar i Stora Sjötorp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma lördagen den 12 maj 2018 kl 10.00.

Årsstämman kommer att hållas i ”Garnhuset” Beddingestrand.

Dagordning  

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två justeringsmän
5. Godkännande av kallelse och dagordning och fastställande av röstlängd
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
a. Förvaltningsberättelse (Bilaga 1)
b. Årsbokslut (Bilaga 2)
c. Revisionsberättelse (Bilaga 3)
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
a. Betalningstidpunkt för årsavgiften 2019 och kommande år (Bilaga 4)
b. Förändrade villkor för Sjötorpsvägen (Bilaga 5)
c. Bildande av framtidsgrupp
9. Ersättning till styrelsen och revisorerna
10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd (Bilaga 6)
11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter (Bilaga 7)
12. Val av revisorer och suppleanter (Bilaga 7)
13. Fråga om val av valberedning
14. Övriga frågor
15. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
16. Mötet avslutas

Medlemmar erinras om att årsavgiften 1 500 SEK skall finnas på Samfällighetens bankkonto innan årsstämman för att medlem/fastighetsägare skall vara röstberättigad på stämman. För att kunna administrera detta bör betalningen vara gjord senast fredagen den 27:e april 2018.

Betalning görs genom betalning till bankgiro 5305-2908.
Eventuella fullmakter, stående fullmakter skall anmälas vid registreringen före stämman då röstlängden upprättas.

OBS!  

Alla handlingar har skickats via mail till alla fastighetsägare.  Har Ni inte fått handlingarna så beror det kanske på att Ni bytt mailadress. Glöm därför inte att meddela Er rätta mailadress då en del information, t ex bilagorna till denna kallelse, endast skickas via mail.