Årsstämman 2018

Kallelse till årsstämma 2018

Medlemmar i Stora Sjötorp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma lördagen den 12 maj 2018 kl 10.00.

Årsstämman kommer att hållas i ”Garnhuset” Beddingestrand.

Dagordning  

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två justeringsmän
5. Godkännande av kallelse och dagordning och fastställande av röstlängd
6. Styrelsens och revisorernas berättelser
a. Förvaltningsberättelse (Bilaga 1)
b. Årsbokslut (Bilaga 2)
c. Revisionsberättelse (Bilaga 3)
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
a. Betalningstidpunkt för årsavgiften 2019 och kommande år (Bilaga 4)
b. Förändrade villkor för Sjötorpsvägen (Bilaga 5)
c. Bildande av framtidsgrupp
9. Ersättning till styrelsen och revisorerna
10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd (Bilaga 6)
11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter (Bilaga 7)
12. Val av revisorer och suppleanter (Bilaga 7)
13. Fråga om val av valberedning
14. Övriga frågor
15. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
16. Mötet avslutas

Medlemmar erinras om att årsavgiften 1 500 SEK skall finnas på Samfällighetens bankkonto innan årsstämman för att medlem/fastighetsägare skall vara röstberättigad på stämman. För att kunna administrera detta bör betalningen vara gjord senast fredagen den 27:e april 2018.

Betalning görs genom betalning till bankgiro 5305-2908.
Eventuella fullmakter, stående fullmakter skall anmälas vid registreringen före stämman då röstlängden upprättas.

OBS!  

Alla handlingar har skickats via mail till alla fastighetsägare.  Har Ni inte fått handlingarna så beror det kanske på att Ni bytt mailadress. Glöm därför inte att meddela Er rätta mailadress då en del information, t ex bilagorna till denna kallelse, endast skickas via mail.

 

Felparkerade bilar

Bästa Fastighetsägare.

 I samband med att avfallshanteringen ändrades i kommunen genomfördes i vårt område en förbättring av framkomligheten på våra vägar och vändplaner. Förbättringen genomfördes för att servicefordon lättare skall komma fram och kunna framföras på ett säkert sätt.

 På förekommen anledning vill vi påpeka att den förbättrade framkomligheten inte skall spolieras av ”felparkerade” bilar, släpvagnar eller genom att ytorna utnyttjas som upplagsplatser.

Vägar och vändplatser skall vara fria dygnets alla timmar och årets alla dager.

Framkomligheten är viktig och då inte enbart för sopbilen och kommunens servicefordon utan även utryckningsfordon och privatbilister skall alltid kunna räkna med att vägarna inom Samfälligheten är fria.

För fastighetsägare som hyr-ut eller lånar-ut sina fastigheter är det viktigt att se till att informationen når brukarna.

 Skateholm  2017-07-11

 Styrelsen Stora Sjötorps Samfällighetsförening 

 /Thomas Rosvall

Ordf.