Gudaträdet – en invasiv art

Gudaträdet är en invasiv art som inte hör hemma i vår fauna. Det har påträffats på vårt område vid Sjötorpsvägen 17. Trädet har grävts upp och destruerats. Fyndet har dessutom rapporterats till artdatabanken. Medlemmarna uppmanas att hålla utkik efter detta träd. Hittar ni något så meddela Stefan Arvidsson som är grönområdesansvarig via e-post stefan.s.arvidsson@gmail.com eller per telefon 070-631 55 57.

Årsstämma 2021

Kallelse till årsstämma 2021

Medlemmar i Stora Sjötorp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma söndagen 9 maj 2021 kl. 11.00.
Årsstämman kommer att hållas digitalt (Teams). Länk för att ansluta till mötet skickas ut i god tid innan. Dessutom finns 4 fysiska platser tillgängliga vid Garnhuset. Anmälan görs enligt särskild instruktion.

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän
 5. Godkännande av mötesform
 6. Godkännande av kallelse och dagordning samt fastställande av röstlängd
 7. Styrelsens och revisorernas berättelser
  1. Förvaltningsberättelse (Bilaga 1)
  1. Årsbokslut (Bilaga 2)
  1. Revisionsberättelse (Bilaga 3)
 8. Fastställande av årsbokslut
 9. Fastställande av resultatdisposition i enlighet med not 5 i årsbokslutet
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Framställningar från styrelsen
  1. Fastställande av årsavgift 2021 (Bilaga 4)
  1. Stadgeändring (Bilaga 5)
  1. Beddinge Strandväg 203
  1. Stora Beddinge 10:37 (”Vitsippevägen 8-10”)
 12. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd (Bilaga 6)
 14. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter (Bilaga 7)
 15. Val av revisor och revisorssuppleant (Bilaga 7)
 16. Val av valberedning (Bilaga 7)
 17. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
 18. Mötet avslutas

Medlemmar erinras om att årsavgiften som fastställs på stämman ska finnas på Samfällighetens konto senast 2021-06-30. Betalning görs genom inbetalning till bankgiro 5305-2908.

Eventuella fullmakter ska skickas till ordföranden innan stämman påbörjas med e-post till susannwiking@gmail.com så att röstlängd kan upprättas. Observera att ombud ej får företräda mer än 3 medlemmar.

OBS!  

Alla handlingar har skickats via e-post till alla fastighetsägare.  Har ni inte fått handlingarna så beror det kanske på att ni bytt e-postadress. Glöm därför inte att meddela er rätta e-postadress då en del information, t ex bilagorna till denna kallelse, endast skickas via e-post.

Medlemmar erinras om att årsavgiften som fastställs på stämman skall finnas på Samfällighetens konto senast 2021-06-30. Betalning görs genom inbetalning till bankgiro 5305-2908.

Eventuella fullmakter, stående fullmakter skall anmälas vid registreringen före stämman då röstlängden upprättas.
Ombud får ej företräda mer än tre medlemmar.

Årsstämma 2020

Årsstämma_2020-05-09_3

Årsstämman 2020 genomfördes som planerat den 9 maj vid Garnhuset i Beddingestrand. På grund av den rådande Corona-situationen hölls stämman utomhus. Protokoll från årsstämman kommer att skickas ut till medlemmarna via e-post.

Lyckad städdag!

Städdag_2020-04-25

Lördagen 25 april 2020 genomfördes en lyckad städdag! Drygt 20 medlemmar ställde upp och hjälptes åt att snygga till gemensamma grönytor, tvätta brevlådor mm.

Årsstämma 2020

Kallelse till årsstämma 2020

Medlemmar i Stora Sjötorp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma lördagen 9 maj 2020 kl. 10.00.
Årsstämman kommer att hållas i Garnhuset, Beddingestrand.

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän
 5. Godkännande av kallelse och dagordning och fastställande av röstlängd
 6. Styrelsens och revisorernas berättelser
  1. Förvaltningsberättelse (Bilaga 1)
  2. Årsbokslut (Bilaga 2)
  3. Revisionsberättelse (Bilaga 3)
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Framställningar från styrelsen
  1. Fastställande av årsavgift 2020 samt förslag på årsavgift 2021.
  2. Markupplåtelseavtal EON Energidistribution AB avseende markkabel
  3. Publicering av protokoll på hemsidan
 9. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd (Bilaga 4)
 11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter (Bilaga 5)
 12. Val av revisor och revisorssuppleant (Bilaga 5)
 13. Val av valberedning
 14. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
 15. Mötet avslutas

 

OBS!  

Alla handlingar har skickats via email till alla fastighetsägare.  Har ni inte fått handlingarna så beror det kanske på att ni bytt emailadress. Glöm därför inte att meddela er rätta emailadress då en del information, t ex bilagorna till denna kallelse, endast skickas via email.

Medlemmar erinras om att årsavgiften som fastställs på stämman skall finnas på Samfällighetens konto senast 2020-06-30. Betalning görs genom inbetalning till bankgiro 5305-2908.

Eventuella fullmakter, stående fullmakter skall anmälas vid registreringen före stämman då röstlängden upprättas.
Ombud får ej företräda mer än en medlem.

 

Särskilda arrangemang vid årsstämma 2020-05-09 på grund av risk för smittspridning av viruset COVID-19

Enligt Stora Sjötorp Samfällighetsförenings stadgar § 13 ska årsstämma hållas i maj månad. Enligt nu gällande direktiv är inte sammankomster med mer än 50 personer tillåtna. Styrelsen har vid sammanträde 2020-04-21 beslutat att årsstämman ska hållas som planerat 2020-05-09 men med vissa förändringar. Detta under förutsättning att nya direktiv inte utfärdas som skulle omöjliggöra genomförandet av årsstämman.

För närvarande bedömer Folkhälsomyndigheten att risken för spridning av viruset är mycket hög. Rekommendationerna från myndigheten för att begränsa risken för generell smittspridning är bland annat att undvika stora folksamlingar och trängsel. Om man inte kan undvika folksamling så bör tiden som spenderas i en folksamling minimeras.

Stora Sjötorp Samfällighetsförening värnar om föreningens medlemmar liksom deras möjlighet att på årsstämman utöva sina rättigheter. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att vidta särskilda åtgärder vid årsstämman 9 maj 2020. Arrangemanget vid årsstämman 2020 kommer att förändras i förhållande till tidigare årsstämmor på följande sätt.

 • Ingen förtäring av kaffe tillhandahålls i samband med stämman.
 • Stämman kommer att minimeras i tid utan att inskränka medlemmarnas rättigheter.
 • För att minimera antalet deltagare rekommenderar styrelsen att endast en representant från varje fastighet deltar på årsstämman.
 • Medlemmar som är sjuka skall ej delta på årsstämman och medlemmar som tillhör en riskgrupp bör inte heller delta i stämman utan istället rösta genom ombud. Fullmaktsformulär bifogas kallelsen.
 • Medlemmar uppmanas att under stämman att hålla avstånd till varandra och inte handhälsa.

Omfattningen av den fortsatta spridningen av coronaviruset är alltjämt svår att bedöma och Stora Sjötorps Samfällighetsförenings styrelse följer utvecklingen noggrant. Om ytterligare ändringar rörande årsstämman behöver vidtas kommer information om detta att skickas ut till medlemmarna via e-post.

Styrelsens intention är således att genomföra årsstämman som planerat den 9 maj. Vid tjänlig väderlek kommer stämman att hållas utomhus i anslutning till Garnhuset. I annat fall kommer stämman att hållas inne i Garnhuset.

 

Städdag 25 april 2020

Kratta

Städdagen i april förra året blev en succé då ett drygt 30-tal medlemmar ställde upp och hjälptes åt att snygga till gemensamma ytor!

Stora Sjötorp Samfällighetsförening och Framtidsgruppen bjuder in till en gemensam städdag lördagen 25 april. Samling vid grillplatsen kl. 09:30! Anmälan om deltagande görs till Bengt Jönsson på telefon 0705-42 58 49 eller via e-post beachjonsson@gmail.com senast 15 april.

Har du önskemål om några speciella gemensamma ytor som bör åtgärdas kontakta i så fall Bengt Jönsson beachjonsson@gmail.com eller Lasse Nilsson ln.marktradgard@telia.com

På grund av den rådande Coronasituationen blir det ingen grillning hos Bengt och Ann-Christin Jönsson på Snödroppevägen 2 efter städningen.

Tag gärna med grensax eller såg! Väl mött!

Lyckad städdag!

Det blev stor uppslutning vid städdagen den 27 april! Trots ihållande regn kom mer än 30 personer för att rensa sly och snygga till allmänna ytor. Efter idogt arbete bjöds på grillad korv hemma hos Ann-Christin och Bengt Jönsson.

1_20190427_093835

2_20190427_114653.jpg

3_20190427_112654.jpg

4_20190427_124112.jpg

5_20190427_124231.jpg

Årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma 2019

Medlemmar i Stora Sjötorp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma lördagen 11 maj 2019 kl. 10.00.
Årsstämman kommer att hållas i Garnhuset, Beddingestrand.

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän
 5. Godkännande av kallelse och dagordning och fastställande av röstlängd
 6. Styrelsens och revisorernas berättelser
  • Förvaltningsberättelse (Bilaga 1)
  • Årsbokslut (Bilaga 2)
  • Revisionsberättelse (Bilaga 3)
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Framställningar från styrelsen
  • Fastställande av årsavgift 2019
  • Bildande av framtidsgrupp
 9. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd (Bilaga 4)
 11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter (Bilaga 5)
 12. Val av revisor och revisorssuppleant (Bilaga 5)
 13. Val av valberedning
 14. Övriga frågor
 15. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
 16. Mötet avslutas

Medlemmar erinras om att årsavgiften som fastställs på stämman skall finnas på Samfällighetens konto senast 2019-06-30. Betalning görs genom inbetalning till bankgiro 5305-2908.

Eventuella fullmakter, stående fullmakter skall anmälas vid registreringen före stämman då röstlängden upprättas.

OBS!  

Alla handlingar har skickats via email till alla fastighetsägare.  Har ni inte fått handlingarna så beror det kanske på att ni bytt emailadress. Glöm därför inte att meddela er rätta emailadress då en del information, t ex bilagorna till denna kallelse, endast skickas via email.