Städdag 25 april 2020

Kratta

Städdagen i april förra året blev en succé då ett drygt 30-tal medlemmar ställde upp och hjälptes åt att snygga till gemensamma ytor!

Stora Sjötorp Samfällighetsförening och Framtidsgruppen bjuder in till en gemensam städdag lördagen 25 april. Samling vid grillplatsen kl. 09:30! Anmälan om deltagande görs till Bengt Jönsson på telefon 0705-42 58 49 eller via e-post beachjonsson@gmail.com senast 15 april.

Har du önskemål om några speciella gemensamma ytor som bör åtgärdas kontakta i så fall Bengt Jönsson beachjonsson@gmail.com eller Lasse Nilsson ln.marktradgard@telia.com

Efter arbetsinsatsen blir det grillad korv med bröd samt vatten att dricka hos Bengt och Ann-Christin Jönsson på Snödroppevägen 2. Önskas annat att dricka medtag detta själv.

Tag gärna med grensax eller såg! Väl mött!

Lyckad städdag!

Det blev stor uppslutning vid städdagen den 27 april! Trots ihållande regn kom mer än 30 personer för att rensa sly och snygga till allmänna ytor. Efter idogt arbete bjöds på grillad korv hemma hos Ann-Christin och Bengt Jönsson.

1_20190427_093835

2_20190427_114653.jpg

3_20190427_112654.jpg

4_20190427_124112.jpg

5_20190427_124231.jpg

Årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma 2019

Medlemmar i Stora Sjötorp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma lördagen 11 maj 2019 kl. 10.00.
Årsstämman kommer att hållas i Garnhuset, Beddingestrand.

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän
 5. Godkännande av kallelse och dagordning och fastställande av röstlängd
 6. Styrelsens och revisorernas berättelser
  • Förvaltningsberättelse (Bilaga 1)
  • Årsbokslut (Bilaga 2)
  • Revisionsberättelse (Bilaga 3)
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Framställningar från styrelsen
  • Fastställande av årsavgift 2019
  • Bildande av framtidsgrupp
 9. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd (Bilaga 4)
 11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter (Bilaga 5)
 12. Val av revisor och revisorssuppleant (Bilaga 5)
 13. Val av valberedning
 14. Övriga frågor
 15. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
 16. Mötet avslutas

Medlemmar erinras om att årsavgiften som fastställs på stämman skall finnas på Samfällighetens konto senast 2019-06-30. Betalning görs genom inbetalning till bankgiro 5305-2908.

Eventuella fullmakter, stående fullmakter skall anmälas vid registreringen före stämman då röstlängden upprättas.

OBS!  

Alla handlingar har skickats via email till alla fastighetsägare.  Har ni inte fått handlingarna så beror det kanske på att ni bytt emailadress. Glöm därför inte att meddela er rätta emailadress då en del information, t ex bilagorna till denna kallelse, endast skickas via email.