Årsstämma 2021

Kallelse till årsstämma 2021

Medlemmar i Stora Sjötorp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma söndagen 9 maj 2021 kl. 11.00.
Årsstämman kommer att hållas digitalt (Teams). Länk för att ansluta till mötet skickas ut i god tid innan. Dessutom finns 4 fysiska platser tillgängliga vid Garnhuset. Anmälan görs enligt särskild instruktion.

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän
 5. Godkännande av mötesform
 6. Godkännande av kallelse och dagordning samt fastställande av röstlängd
 7. Styrelsens och revisorernas berättelser
  1. Förvaltningsberättelse (Bilaga 1)
  1. Årsbokslut (Bilaga 2)
  1. Revisionsberättelse (Bilaga 3)
 8. Fastställande av årsbokslut
 9. Fastställande av resultatdisposition i enlighet med not 5 i årsbokslutet
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Framställningar från styrelsen
  1. Fastställande av årsavgift 2021 (Bilaga 4)
  1. Stadgeändring (Bilaga 5)
  1. Beddinge Strandväg 203
  1. Stora Beddinge 10:37 (”Vitsippevägen 8-10”)
 12. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd (Bilaga 6)
 14. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter (Bilaga 7)
 15. Val av revisor och revisorssuppleant (Bilaga 7)
 16. Val av valberedning (Bilaga 7)
 17. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
 18. Mötet avslutas

Medlemmar erinras om att årsavgiften som fastställs på stämman ska finnas på Samfällighetens konto senast 2021-06-30. Betalning görs genom inbetalning till bankgiro 5305-2908.

Eventuella fullmakter ska skickas till ordföranden innan stämman påbörjas med e-post till susannwiking@gmail.com så att röstlängd kan upprättas. Observera att ombud ej får företräda mer än 3 medlemmar.

OBS!  

Alla handlingar har skickats via e-post till alla fastighetsägare.  Har ni inte fått handlingarna så beror det kanske på att ni bytt e-postadress. Glöm därför inte att meddela er rätta e-postadress då en del information, t ex bilagorna till denna kallelse, endast skickas via e-post.

Medlemmar erinras om att årsavgiften som fastställs på stämman skall finnas på Samfällighetens konto senast 2021-06-30. Betalning görs genom inbetalning till bankgiro 5305-2908.

Eventuella fullmakter, stående fullmakter skall anmälas vid registreringen före stämman då röstlängden upprättas.
Ombud får ej företräda mer än tre medlemmar.