Årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma 2019

Medlemmar i Stora Sjötorp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma lördagen 11 maj 2019 kl. 10.00.
Årsstämman kommer att hållas i Garnhuset, Beddingestrand.

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän
 5. Godkännande av kallelse och dagordning och fastställande av röstlängd
 6. Styrelsens och revisorernas berättelser
  • Förvaltningsberättelse (Bilaga 1)
  • Årsbokslut (Bilaga 2)
  • Revisionsberättelse (Bilaga 3)
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Framställningar från styrelsen
  • Fastställande av årsavgift 2019
  • Bildande av framtidsgrupp
 9. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd (Bilaga 4)
 11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter (Bilaga 5)
 12. Val av revisor och revisorssuppleant (Bilaga 5)
 13. Val av valberedning
 14. Övriga frågor
 15. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
 16. Mötet avslutas

Medlemmar erinras om att årsavgiften som fastställs på stämman skall finnas på Samfällighetens konto senast 2019-06-30. Betalning görs genom inbetalning till bankgiro 5305-2908.

Eventuella fullmakter, stående fullmakter skall anmälas vid registreringen före stämman då röstlängden upprättas.

OBS!  

Alla handlingar har skickats via email till alla fastighetsägare.  Har ni inte fått handlingarna så beror det kanske på att ni bytt emailadress. Glöm därför inte att meddela er rätta emailadress då en del information, t ex bilagorna till denna kallelse, endast skickas via email.