Protokoll och kommentarer 20170815

Protokoll

Klinka på länken nedan för att ta del av protokollet.

https://app.box.com/s/741bc13ns2az4i4v55f3k2knjj8nsv47

 

Så har en ny styrelse haft sitt första möte efter stämman i maj.

Som framgått av tidigare publicerade dokument har Lisbeth Nilsson, efter många år och ett gediget arbete, lämnat styrelsen och posten som kassör. Lisbeth efterträds av Kenneth Olsson som bland annat kommer att digitalisera och även i någon mån förändra hur vi presenterar vårt kommande bokslut.

Lars Hammarstedt har tagit plats i styrelsen och kommer att verka som vice ordförande fram till nästa stämma. Som känt var redan inför stämman kommer nuvarande ordförande Thomas Rosvall att vara på resa under väsentligt tid fram tills kommande stämma i maj 2018.

Skötsel av vägar, grönområden och ån kommer att följa den plan som lagts i samband med budgetarbetet. Kommande höst är det tid att rensa ån och därmed säkerställa god dränering från området. Kontroll och besiktning pågår just nu.

Vissa av våra vändplaner kommer att ses över eftersom den nya och tyngre sopbilen satt sina märken.

Synpunkter har lämnats vad beträffar siktvidden utmed Sjötorpsvägen. Alla som har vegetation som kan vara siktstörande beds att ansa sina buskar och träd. Föreningen kommer under hösten att kontrollera och justera buskage, där det behövs, på den allmänna delen av våra vägkanter och grönområden. Speciell uppmärksamhet kommer att ges sikten vid anslutningen till Brunsbovägen.

Flera fastighetsägare har påpekat att vi har ett ökat problem med att allt flera kör för fort på Sjötorpsvägen. Styrelsen hoppas på och förväntar sig att gällande hastighetsbegränsning respekteras både med hänsyn till boende utmed vägen och det ökade vägunderhåll och kostnad som följer med höga hastigheter. Vi hoppas att slippa att än en gång lägga ut farthinder för att några ”olydiga” inte kan anpassa sin fart.

Som nämnt tidigare har vi ett problem med parkeringar inom området. Vändplanerna får absolut inte användas till parkeringsplats. Privata fordon skall huvudsak parkeras på egen mark. Fri framkomlighet på vägar och vändplaner är viktigt för så väl för renhållning som eventuella utryckningsfordon.

Inför vintern och eventuell snö kommer områden bakom vändplanerna bli evakuerings plats för plogad snö.  Vissa justeringar kommer att ske bland annat på Vitsippevägen.

Från ”nyss påstigna” i området har i fått en viss kritik för utebliven information. När en fastighet, inom området, byter ägare måste styrelsen informeras av den säljande/köpande parten för att kunna informera vidare. Tyvärr sker kommunikationen till styrelsen inte alltid på bästa sätt och då uteblir även information från styrelsen till nya ägare.

Samfällighet är korrekt registrerad och alla som köper/flyttar in i en Samfällighet har ett eget ansvar till att informera sig om rättigheter och skyldigheter. Vår Samfällighet har en hygglig information på hemsidan www.storasjotorp.se , här finns stadgar och kontaktuppgifter.

Nu hoppas vi alla på en vacker höst och en ”snäll” vinter. Ni som fotograferar och tar fina bilder inom området får gärna sicka dessa till Samfällighetens E-postadress, så kommer vi att efterhand publicera bilderna på vår hemsida.

För styrelsen

Thomas Rosvall