Kallelse årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma 2017

Medlemmarna i Stora Sjötorps Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma lördagen den 6 maj 2017 klockan 10:00.

Stämman kommer att hållas i ”Garnhuset” Beddingestrand.

Dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 3. Val av justeringsmän
 4. Godkännande av kallelse och dagordning, fastställande av röstlängd
 5. Styrelsens och revisorernas berättelse
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Inkomna motioner, förslag från styrelsen
 8. Fråga om ”markgruppens” fortsatta arbete
 9. Ersättning till styrelsen
 10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
 11. Val av styrelseordförande, styrelse och suppleanter
 12. Val av revisor och suppleant
 13. Val av valberedning
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas

Styrelsen den 18 april 2017

  

Påminns om att avgiften 1500 SEK skall vara tillgängligt på Samfällighetens konto: Bankgiro 5305-2908 senast den 5 maj 2017, för att medlem/fastighetsägare skall vara röstberättigad på stämman.

Eventuella fullmakter, stående fullmakter skall anmälas vid registreringen, då röstlängden upprättas, före stämman.