Kallelse årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma 2017

Medlemmarna i Stora Sjötorps Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma lördagen den 6 maj 2017 klockan 10:00.

Stämman kommer att hållas i ”Garnhuset” Beddingestrand.

Dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 3. Val av justeringsmän
 4. Godkännande av kallelse och dagordning, fastställande av röstlängd
 5. Styrelsens och revisorernas berättelse
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Inkomna motioner, förslag från styrelsen
 8. Fråga om ”markgruppens” fortsatta arbete
 9. Ersättning till styrelsen
 10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
 11. Val av styrelseordförande, styrelse och suppleanter
 12. Val av revisor och suppleant
 13. Val av valberedning
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas

Styrelsen den 18 april 2017

  

Påminns om att avgiften 1500 SEK skall vara tillgängligt på Samfällighetens konto: Bankgiro 5305-2908 senast den 5 maj 2017, för att medlem/fastighetsägare skall vara röstberättigad på stämman.

Eventuella fullmakter, stående fullmakter skall anmälas vid registreringen, då röstlängden upprättas, före stämman.

 

Protokoll 2017 03 20

Protokoll från det senaste mötet 2017 03 20

https://app.box.com/s/pbyprcpc2flvj8nwn3pcz42lybobnkd2

 

Stora Sjötorp april 2017.

 Ökad aktivitet i området tyder på att sommaren är nära och som vanligt kan vi räkna med att Påskhelgen kommer att bli säsongens ”startskott”.

Trafikintensiteten på Sjötorpsvägen ökar väsentligt under sommarmånaderna och då är det extra viktig att gällande hastighetsbegränsning respekteras. Enskilda fastighetsägare har redan efterfrågat nya farthinder. Vi hoppas slippa att än en gång lägga ut farthinder eftersom dessa kostar och har både fördelar och nackdelar.

Under våren kommer vi att salta Sjötorpsvägen och veckan direkt efter saltningen blir utförd är vägen extra känslig och farten bör inte överstiga 20 km/h under denna period.

Saltning är en ganska dyr åtgärd och med lite försiktighet kan vi spara en del pengar.

Vår samfällighet har nu anpassats, med avseende på vägar och vändplatser till karven som följer med en förändrad avfallshantering. Kostnaden har kommenterats av en enstaka fastighetsägare som har dispens från servicen. Kostnaden gäller en anpassning av samfällighetens vägnät och är inte direkt bunden till om fastigheten har sopkärl eller inte. Styrelsens ansvar är att se till så att servicen kan fungera på samtliga vägar inom samfälligheten och att samtliga hushåll kan nås med ”sopbilen”. Styrelsen måste utgå från att förr eller senare kommer obebyggda fastigheter att bebyggas och då måste även dessa kunna nås på acceptabelt sätt. Kostnaden är därför solidariskt fördelad på samtliga fastigheter.

Mars månad förflöt utan att en enda motion inkom för kommande stämma. Styrelsen tolkar detta som att allt fungerar och att samtliga medlemmar är nöjda och belåtna.

Uppropet till städdag är som vi förstår inte så populärt. Fram till i dag den 10/4 är det alldeles för få som anmält sig för att en organiserad städdag skall kunna genomföras på ett hyggligt sätt.

Vi påminner om att Samfälligheten håller stämma den 6 maj. Kallelse/dagordning, verksamhetsberättelse, redovisning/budget och valberedningens förslag kommer att skickas ut via mail till samtliga medlemmar som lämnat korrekt mailadress. Kallelsen kommer även att anslås på Samfällighetens anslagstavla på Sjötorpsvägen/grillplatsen.

Senast fredagen den 5 maj måste samtliga årsavgifter (1500 SEK) finnas finas synliga på föreningens konto.

Vi ber alla fastighetsägare/medlemmar att notera vikten av att styrelsen har tillgång till aktuella e-postadresser. När en fastighet byter ägare är det den säljande som har ansvar för att den nya ägarens e-postadress blir känd. Av flera skäl skickas ingen information via postat brev. Styrelsen anser att medlemmarna, enligt § 14 i stadgarna har fått skriftlig kallelse även om den skickas på ett modernt sätt, d.v.s. via Mail. Dessutom anslås kallelse till stämma på föreningens anslagstavla i skrift.

Styrelsen hoppas att många medlemmar tar tillfället i akt och deltar i årets stämma.

För styrelsen

Thomas Rosvall

Ordf.