Protokoll 20170213

Protokoll 201702013 och kommentarer

Stora Sjötorp mars 2017

Så här på tröskeln till våren och trots vädrets tvekan, kan en ökande aktivitet skönjas i vårt område.

Som ingen undgått att märka närmar vi oss datum för en förändrad avfallshantering. Enligt uppgifter lämnade av Trelleborgs kommun, avdelningen för avfallshantering börjar ”vårt nya liv” den 1:a maj.

Samfälligheten genomför just nu nödvändiga förberedande arbeten.  Vegetationen utmed våra vägar har anpassats till nya normer, vändplanerna vid våra stickvägar står närmast i tur till att bli anpassade till de nya och större fordonen som skall sköta avfallshanteringen.

Som skrivits tidigare uppmanar vi alla fastighetsägare att noggrant ta del av informationen som finns på Trelleborgs hemsida under fliken ”nya avfallshanteringen”.

Vi är nu inne i mars månad vilket betyder att motionerna till årsstämman skall skrivas och lämnas in och detta senast den sista mars. Till styrelsens olika medlemmar kommer under året ganska många idéer, önskemål och tips. Även om vissa önskemål känns angelägna och vi gärna skulle vilja möta dessa, så är våra möjligheter i regel mycket begränsade. Styrelsen har att hålla sig inom den av stämman beslutade budgeten, om inte en eventuell extra kostnad är tvingande. (som nu t.ex. med anpassning till ny avfallshantering).

Årsstämman är det bästa tillfället för nya idéer och förslag. Vi uppmanar därför samtliga fastighetsägare att utnyttja möjligheten till att kunna lämna motion. Tänk på att en motion har störst möjlighet att vinna gehör om den är väl underbyggd och försedd med ”prislapp”.

Varje fastighetsägare (1/1) kan lämna fullmakt om denne inte själv kan delta i stämman. Är det två eller flera som delar på fastigheten måste allas namn finnas med och vara vidimerade. Ofullständiga eller Mailade fullmakter är okvalificerade.

Dessutom gäller att rösträtten finns endast om avgiften till föreningen är betald, vilket i år betyder att pengarna skall vara noterade och synliga på Samfällighetens konto senast den 5 maj 2017. Årsstämman hålls förmiddagen den 6 maj 2017 i Garnhuset. (Se tidigare info)

Många fastighetsägare har reagerat på att vi fått två nya adresser på Vitsippevägen.     (8-10).

Dessa adresser är fiktiva och ett sätt för mäklaren att hjälpa spekulanter att finna marken som är till salu norr om Vitsippevägen. Tidigare samtal och förfrågningar har avvisat möjligheten att ansluta detta markområde till vår Samfällighet. Mäklaren har av oss upplysts om att eventuella kommande fastigheter inom detta område får söka sina tillfarter via Långevadsvägen. Styrelsen ser ingen rimlighet i att ansluta ytterligare fastigheter som nu finns utanför den befintliga Samfällighetens gräns.

Fortfarande är valberedningen mottagliga för kreativa förslag. Någon gång i slutet av mars bör tankarna om hur en kommande styrelse skall bemannas vara klar.

Den nu skiftande väderleken sätter Sjötorpsvägen på prov. För att vi inte skall få ökade kostnader för vårt vägunderhåll är det viktigt att gällande hastighetsbegränsning respekteras. Ni som har hantverkare som far ut och in i området får gärna påminna dessa. En kategori bilister har fått för sig att vägen inte tar skada när det mörkt, detta är ett klart missförstånd, 30 km/h gäller 24 timmar om dygnet.

Städdag var något som återkom regelbundet förr och då gärna på våren. Inom den allmänna delen av vårt område finns alltid uppgifter att lösa för att öka trivseln och skönheten. En hygglig närvaro av fastighetsägare är en förutsättning för att en städdag skall vara meningsfylld. Inom Samfälligheten är vi 67 fastigheter och på flera bor minst två personer. Den 7 maj 2017 skall vi försöka genomföra en städdag. Vi kommer att via Mail och via hemsidan, i god tid, att återkomma med detaljer. Innan vi beslutar och planera för städning kommer vi att inventera hur många som kan delta. Anmälningslista kommer. Om inte mellan 25 till 30 personer anmäler sig och naturligtvis avser komma inhiberar vi projektet.

För styrelsen

Thomas Rosvall

Ordf.

Klicka på länken för att ta del av protokollet

https://app.box.com/s/k1rg6ao0l52iizbfb13pxljcho7qqzoz