Protokoll 20161212

Detta blir årets sista inlägg på hemsidan.  Protokollet finner ni längst ner.

Bästa Fastighetsägare i Stora Sjötorps Samfällighetsförening

Kalenderåret 2016 är på väg att ta slut, Jul och Nyårshelgen är nära. Som vi alla vet överlappar ”Föreningsåret” fram till vår stämma, som kommer att hållas på förmiddagen lördagen den 6 maj 2017. Som vanlig kommer vi att samlas i GARNHUSET och vi lovar att det skall finnas en kopp kaffe och en kaka.

Redan i inledningen av det nya året hålls samtal med våra entreprenörer gällande kommande säsongs underhåll av våra vägar och grönytor. Budgetarbetet i år kommer att förhålla sig till den beslutade avgiften om 1500 SEK per fastighet. I stort sett är det tre konton som skall budgeteras, vägunderhåll, grönyteunderhåll och rensning av å fåran. Utöver de primära kontona är det försäkring och en viss administration som skall budgeteras.

En del frivilligt arbete har redan utlovats 2017. Så kommer utrustningen på grillplatsen att restaureras av en frivillig fastighetsägare. Styrelsen kommer att undersöka intresset för en städdag någon gång under våren 2017. För att kunna planera arbete kommer vi försöka få en förhandsanmälan av intresserade. Vet vi hur många som kan ställa upp, vet vi även hur omfattande arbetsuppgifter vi kan planera för. Och naturligtvis, blir det för få anmälda får vi skrinlägga projektet.

I det dagliga samtalet mellan fastighetsägare i området delges vi många olika synpunkter på både det ena och det andra som kan förbättras och/eller förändras. Kanske är det på sin plats att påminna om att styrelsens uppgift är att förvalta Samfälligheten inom ramen för beslut som tas på stämman.

Vi uppmanar därför alla till att utnyttja sin möjlighet att delge sina förslag genom motion. Alla fastighetsägare har rätt att lämna in motion/-er till stämman. Eventuella motioner skall vara skriftliga och styrelsen tillhanda före mars-månads utgång.

Viktigt är att så många som möjligt närvarar vid stämman. Är man förhindrad kan man lämna fullmakt. Fullmakten måste vara skriftlig och namnteckningen måste vara bevittnad av två. Ett ombud som är närvarande kan endast företräda en annan fastighetsägare. Varje fastighet har en röst och för att rösten skall vara giltig måste avgiften till förningen vara betald innan stämman. (läs gärna stadgarna som finns på hemsidan). För att underlätta kassörens arbete med löpande fakturor är vi tacksamma om avgiften 1500 SEK/fastighet betalas i början på nya året (2017) dock senast den 5 maj skall avgifterna finnas på Samfällighetens konto  Bg: 5305-2908. Inga inbetalningskort skickas ut, var och en ansvarar för att avgiften blir betald.

Som påpekats tidigare söker just nu valberedningen förslag till nya funktionärer i styrelsen. Kassören och ordföranden avgår vid kommande stämma. I ett givet fall då ingen ordförande går att finna bland fastighetsägarna/eller annan frivillig kommer Länsstyrelsen att tillsätta en ordförande.  En från Länsstyrelsen förordnad ordförande är en ganska kostsam lösning och kommer att dränera pengar från underhållsbudgeten och ger då en lägre servicenivå i området, alternativt medför en höjd avgift.

Markgruppen har under hösten haft möte med stadsarkitekten i Trelleborg för att få diskutera och få fastlagt villkoren för den mark vi äger gemensamt. Noteras att den avstyckning som en gång har skett, är svårbegriplig, både för vår markgrupp och nuvarande tjänstemän i kommunen. Markgruppen planerar att genomföra samtal med kringliggande föreningar där gemensamma och överlappande intressen föreligger. Tidigare tankar och förslag om att finna mark, inom vårt område för avstyckning, kan rimligen skrinläggas i ett nära perspektiv. Det finns i Beddingestrand just nu ett överskott på ”färdiga” byggbara tomter (fastigheter), vilket medför att kommunen är mycket restriktiv med tillstånd för ytterligare avstyckningar.

För den intresserade kan det rekommenderas att på Facebook följa vad som händer i Beddingestrand; Vi som bor i Beddingestrand är en aktiv sida och en annan informativ sida avser Fiberprojektet.

Beddinge Föreningsråd som är en sammanslutning av alla vägföreningar, villa- föreningar, Samfälligheter och övriga föreningar driver ett antal övergripande viktiga frågor som gäller hela Beddingestrand.

Lilla Beddinge Byalag som har mer än tusen medlemmar driver Garnhuset där man har marknader, månadsträffar dessutom spelar och utbildar i Bridge. Byalaget renoverar just nu även gamla Röda Korsstugan vid Pärlan. Tanken är att stugan skall göras om till möteslokal och bastu för medlemmarna och eventuellt även allmänheten. Se deras hemsida för mer information.

Som skrivits på annan plats på denna hemsida genomför just nu Trelleborgs kommun en förändring av hushållens avfallshantering. Projekt kommer planerat att beröra fastigheterna i vår Samfällighet från den 1 april 2017. Förändringen medför utbyte av sopkärl, varje fastighet kommer att förses med två större kärl som kommer att tömmas med en förändrad frekvens jämfört med nuvarande rutin. Tömningen av kärlen kommer att ske med väsentligt större bilar, som kräver större utrymme vid stickvägarnas vändplaner. Tidigare metod då bilen backade in på de mindre vägarna kommer inte att kunna tillämpas (tillåtas). För vår Samfällighet kommer justeringar att bli nödvändiga (Tvingande) vid ett antal vändplatser. Preliminärt har kostnaden för justeringar av vägar och vändplatser i vårt område beräknats komma att kosta ca 40 000 SEK. För ett antal fastigheter i vårt område blir det nödvändigt att ansa träd och buskar som växer ut över vägbanan eller samfällighetsmark.  Även när det gäller den gemensamma marken/vegetationen inom Samfälligheten kommer justeringar att ske under våren.

Redan i dag finns information på Trelleborgs kommuns hemsida som kan vara vägledande till fastighetsägare som vill informera sig och förbereda sig i god tid. ”Nya insamlingssystemet”.

Bilagt protokoll från styrelsens möte den 12 december blir årets sista.
Styrelsen vill önska alla medlemmar med nära och kära en

God Jul och ett Gott Nytt År

För styrelsen Thomas Rosvall
Ordf.

 

Klicka sedan på länken nedan för att ta dela av årets sista protokoll.

https://app.box.com/s/5byd0ayzg6mat70awphakrz7wugtgapy