Inför extrastämman 27 februari

Inför Extra Stämman den 27 februari 2016.
Styrelsen noterar att många fastighetsägare har engagerat sig i frågan som skall behandlas på Extra stämman. Via Mail och telefonsamtal har vi tagit emot många fastighetsägares synpunkter och ställningstaganden. Enligt Samfällighetens stadgar krävs endera närvaron vid stämman eller lämnad fullmakt för att kunna avge sin röst vid votering. En närvarande Fastighetsägare kan endast företräda en annan Fastighetsägare. (samma person kan alltså inte ha flera fullmakter). Fastighetsägare som äger flera fastigheter i Samfälligheten har bara en röst. Dock kan en familj ha flera fastigheter och om dessa ägs till fullo av olika familjemedlemmar har varje ägare rösträtt. Bifogad ”Fullmakts-blankett” ger vägledning om vad en fullmakt bör innehålla och kan användas fritt. Korrekt fullmakt skall vara styrelsen tillhanda innan stämman öppnas klockan 10:00 den 27 februari 2016. Styrelsen förutsätter att varje fastighetsägare har tillgång till ett ex. av stadgarna.( se annars http://www.storasjotorp.se ).

 

Styrelsen