Protokoll 20160125

Länk till årets första protokoll:

https://app.box.com/s/qzk2mh2vhyrw0uhccfxqc4kjoqhri1dp

Eventuell extra stämma!

Skateholm den 8 februari 2016

Likalydande brev till samtliga fastighetsägare inom

Stora Sjötorps Samfällighets förening.

Bästa fastighetsägare,

Som Ni alla redan känner till kommer IP-Only med hjälp av underentreprenörer att förlägga fiberkabel i vårt område. Grävningsarbetet kommer att ske enligt den karta som entreprenören lagt ut på ”nätet”. På Sjötorpsvägen kommer kabeln att förläggas på högersida i riktning öster ut.

Ett omfattande grävningsarbete kommer att ske inom vårt område, som är planerat att genomföras under april 2016. Hela fiberkabel-projektet för Beddeingestrand är planerat till att vara färdigt i början på maj.

I vår förening, har under flera år frågan om parkbelysning/gatubelysning varit föremål för diskussion, vid våra årsstämmor. Även om signalerna just nu är att ett eventuellt belysningsprojekt ligger vilande, kan det vara rimligt att skänka möjligheten en tanke, när nu grävningsarbeten kommer att ske.

Styrelsen ser det som rimligt att ställa frågan om Samfälligheten skall passa på att förlägga ett tomt rör utmed Sjötorpsvägen då schaktet ändå finns.

Om Samfällighetsföreningen i en framtid ändrar uppfattning och trots allt vill ha en parkbelysning, kommer ett eventuellt tomt rör att underlätta och sänka kostnaderna dramatiskt.

Styrelsen räknar med att kostnaden för ett tomt rör med draglina och tio till tolv fundament, förlagda i samband med fiber-projektet, kommer att kosta ca: 75000 SEK.

(Fasta offerter finns)

En kostnad som är väsentligt lägre än vad bara grävningsarbetet kan komma att kosta i en framtid.

Föreningens kassa är sådan att projektet kan till stor del betalas inom ramen för befintlig likviditet, men kräver en engångsinsats på 250 SEK extra per fastighet och då utöver befintlig årsavgift.

Beslutet är av den magnituden att styrelsen bedömt det rimligt att ställa fråga till samtliga fastighetsägare och ser två vägar.

Om samtliga fastighetsägare svarar positivt på detta brev, kan styrelsen gå vidare och genomföra projektet.

Alla bör ta tillfället i akt och lämna sin uppfattning, före den 15 februari 2016.

Om styrelsen får få eller diffusa svar på detta brev, kommer eventuellt, om någon så begär, en extra ordinarie stämma att inkallas så fort det går. (Enligt stadgarna). Beräknas att tidigast kunna ske i början av mars 2016.

Styrelsen gör, genom att pröva frågan, inget inlägg i debatten om belysning eller inte, men menar att det vore fel att inte adressera frågan.

För styrelsen

Thomas Rosvall

Ordf.