Protokoll 20151208

God Jul och Gott Nytt År

Senaste protokollet får ni upp genom att klicka på länken nedan:

https://app.box.com/s/lv1cxgjwdgwhivwc3nuw7wbsgb96gs6g

Kommentarer 2015

Styrelsen för Stora Sjötorps Samfällighetsförening höll sitt sista möte för verksamhetsåret 2015 den 8 december.

Styrelsen fortsätter traditionsenligt att förvalta uppdraget fram till årsstämman som hålls den 21 maj 2016. (Garnhuset)

Som nämnts i tidigare kommentarer är budgetarbetet redan initierat. Erfarenheter från 2015 års verksamhet och synpunkter från enskilda fastighetsägare kommer att vara vägledande då budgetförslaget skall tas fram.

Utvecklingen inom samfälligheten med ytterligare fastigheter som bebyggs, är glädjande. Flera obebyggda tomter har under året dessutom fått en ”ansiktslyftning” vilket är mycket tillfredställande.  Efterhand som området utvecklas och fler flyttar in, så väl fast- som sommarboende, skärps naturligtvis även kraven på hänsyn till grannar och den gemensamma mark vi delar. Även föreningen kommer att göra en översyn och röja där gemensamma ytor tränger in mot privata fastigheter.

Under 2015 sänktes ribban för underhållet på våra gemensamma grönytor. Stämman 2015 enades om att pröva en lägre ambitionsnivå, när det gällde att klippa vägkanter och våra” Gröningar. Styrelsen har fått erfara att åtgärden inte föll i god jord, många uttryckte sitt missnöje med högt ovårdat gräs. Inför kommande verksamhetsår, 2016, kommer styrelsen därför att föreslå en återgång till den standard som gällde 2014 och därmed även att årsavgiften anpassas till 2014 årsnivå, för att täcka kvalitetshöjningen. Vi hoppas alla, att vi skall börja klippningsarbetet innan årsstämman den 21 maj. En solig varm vår brukar vara efterlängtad och då växer gräset tidigt och definitivt före den 21 maj.

Avtalet med vår entreprenör för grönyteskötsel kommer därför att få anpassas till det faktum att inkomsterna inte bestäms förrän till 2016 års stämma.

Styrelsen kommer att föreslå årsavgiften till att vara 1500 SEK och utefter den inkomsten planera gräsklippning och röjning av ån. Om årsstämman väljer att ta ett annat beslut, d.v.s. underkänna styrelsens förslag till avgift, kommer det att finnas en klausul i avtalet med entreprenören som gör att vi kan reducera verksamheten från juni och framåt.

Enligt 2015 års stämmobeslut kommer uttaxeringen vara 1000 SEK att betalas för den 22 maj 2016.  Om styrelsen förslag vinner gehör på stämman kommer ytterligare 500 SEK att uttaxeras under juni 2016.  Glappet mellan verksamhetsår, dag för stämman och den löpande verksamheten kräver detta något komplicerat förfarande.

Ur både praktisk, ekonomisk och estetisk synpunkt är det styrelsens förhoppning att sedan en jämn kvalitetsnivå kan behålls på den skötsel området är i behov av.

Erfarenheten från 2015 visar att om klippning sker mer sällan krävs andra och kraftigare maskiner för att klara av uppgiften, vilket medför en högre kostnad.

Efterhand som Samfälligheten bebyggs minskar även det praktiska rörelseutrymmet för kommande byggprojekt. Vi ser redan nu att den gemensamma marken tas i anspråk för lagring och transport av byggmateriel och tung fordonstrafik. En situation som av naturliga skäl, vid vissa tillfällen, blir nödvändig. Situationen kan i någon mån liknas vid vad som kallas belamring i tätorterna, man behöver momentant ”låna” allmänt utrymme för att klara vissa projekt. För att få ”belamra” i tätort krävs tillstånd och krav på att återställa.

I våra grannföreningar i Beddingestrand är belamring och ansvar för transporskador redan reglerat. Till kommande årsstämma kommer styrelsen att lämna förslag om hur vi skall kunna hantera ”belamring” och eventuella mark och vägskader inom vårt område.

Under verksamhetsåret har samfällighetens skog gallrats, vegetation utmed Sjötorpsvägen har ansats och en del tidigare fält virke har forslats bort. Skogen är i ett dåligt skick och arbetet kommer att få fortgå år framöver om än på en något lägre nivå.

Årets omfattande regnperioder har satt vissa områdens dräneringar och ”stenkistor” på hårda prov. Någon fungerande dagvattenledning finns inte i området, vilket medför att varje fastighetsägare måste ta sin dränering på yttersta allvar. Dräneringsproblem som kan hänföras till Samfällighetens ansvar har avhjälpts. Ån utgör en väsentlig hjälp för att evakuera dagvatten från området och kommer fortsatt att årligen röjas. Dock är vi beroende av att dagvatten från vår å kan vidare evakueras ut mot havet. Ansvaret för den kulvert och å-mynning som skall ta vattnet ut i havet är diffus.  Tidigare år har utloppet mot havet rensas spontant av privatpersoner, detta sker inte mer. För närvarande för samtal mellan oss, grannföreningarna och kommunen som förhoppningsvis skall leda till en ny rutin. Om inte evakueringen ut tillhavet fungerar är det rimligt att anta att både fastigheter i vår förening och grannföreningarna kommer att bli berörda.

Med undantag för några få perioder har Sjötorpsvägen varit i hyggligt skick hela året. Inför kommande år kommer vi att försöka lägga in ett periodiskt underhåll som medför tätare tillsyn och saltning. Vägens uppbyggnad lämnar en del att önska, vilket medför att den är känslig för stora regnmängder eller längre perioder av regn. Kan vi även ta ett gemensamt ansvar för att hålla den stipulerade hastigheten kommer vägen att klara sig bättre. Speciellt viktigt är det att hålla en mycket låg hastighet dagarna efter att nytt material tillförts.

Med undantag från gamla busshållplatsen har området varit förskonat från ”objudna gäster”. I våra grannområden har dock inbrott skett. I vissa delar av vårt område finns spontan ”grannsamverkan” som enkelt går ut på att hålla ögonen öppna och informera närmaste granne om man avser vara bortrest en längre tid. Överfulla brevlådor och tomma sopkärl är inte bra.

Som nämnts i andra sammanhang, kommer styrelsen att undersöka möjligheten till att förlägga ett ”tomt rör” i samband med att fiberkabeln kommer att grävas ner området.

Även om frågan om belysning i området för tillfället är lagd på is, tror styrelsen att det vore ”tjänstefel” att inte pröva frågan, om att förlägga ett rör, då grävningsarbetet trots allt genomförs.  Offertförfrågan är gjord, men inget svar föreligger i skrivande stund. När styrelsen har besked från entreprenören kommer samtliga fastighetsägare att informeras via Mail och här på hemsidan.

Styrelsen önskar Fastighetsägare och boende i området

Ett gott slut på året och ett riktigt Gott 2016

För styrelsen

Thomas R