Protokoll styrelsemöte 20151015

Hej

Klicka på länken nedan för att ta del av protokollet.

 

Fortfarande nu med halva november bakom oss, är det ännu en hyggligt mild höst i Skateholm.

Sjötorpsvägen är förstås, som vanlig så här års, i behov av översyn, vilken också är beställd. Vår väg- ansvarige har beställt en generell beläggningsförbättring som skall säkra att brunnar och ventiler inte ”sticker upp” och därmed kan skadas vid eventuell snöröjning.

Under hösten kommer ytterligare en gallring av Samfällighetens skog att genomföras. I samband med skogsgallringen kommer även Sjötorpsvägens NV sida att ansas.
Även där samfälligheten har gräns till privata fastigheter kommer slyröjning att ske. Vi uppmanar alla fastighetsägare att se till att inte buskar och sly från egna tomten växer in till närliggande fastigheter eller ut på allmän del så trafik och gräsklippning hindras.

Under våren och sommaren har det bedrivits viss byggverksamhet inom området. Några byggen har sköts bra medan andra har skapa viss irritation. Styrelse har fått påpekande om buller, öppna diken och brunnar som saknat adekvat skydd. Byggen har saknat toalett för byggnadsarbetarna som då sköt stående- och sittandebehov inför öppen ridå.
Eftersom styrelsen (Samfälligheten) inte är någon ”ordningsmakt” har allmänna klagomål hänvisats till Kommunens miljöförvaltning och byggnadskontor. Rimligen bör varje byggherre ta ansvar för sitt bygge och visa viss respekt för närboende i området.
Fullt normalt, i samband med byggen, sker skador på vägar och gräsytor och dessa skall naturligtvis skyndsamt repareras och återställas av den som bygger. Samfällighetens styrelse håller ett öga på denna typ av skador och kommer om så behövs kontakta den ansvarige byggherren.

Som framgår av bifogat protokoll är fiberkabelprojektet försenat. Förseningen beror på att för få tecknade sig för anslutning vid första uppropet. Nu är projektet beslutat och upphandlingen av nödvändiga entreprenader är gjorda. Etablering kommer att ske i december 2015 och med viss reservation för väder så startar kabelläggningsarbeten i januari 2016. Projektet drivs från Granhyddan i både västlig och ostlig riktning. Ett femtontal kabelläggare plus några arbetsledare kommer att driva projektet. Enligt den plan som ligger skall samtliga hushåll som tecknat sig vara uppkopplade senast utgången av maj 2016. Vi i Sjötorpsområdet tillhör sista gruppen som kopplas in.
Var och en som har tecknat sig för abonnemang kommer att bli kontaktad i god tid före grävning på den egna tomten skall ske och likaså när inkoppling skall ske. Vid båda dessa tillfällen måste fastighetsägaren eller bemyndigad representant för hen vara tillgänglig på plats. Grävningsarbeten på respektive tomt kommer att ske före grävningen i gatan sker, detta enligt entreprenörens plan och metod.
Styrelsens ambition är, att successivt här på hemsidan uppdatera information som berör projektet. På hemsidan kommer vi även försöka lägga upp kartor och användbar kontakt information.

Inför kommande budgetarbete kommer styrelsen att beakta den omfattande kritik som förekommit mot säsongens reducerade klippningsfrekvens. Många har hört av sig och uttryckt besvikelse över att gräset fått växa sig för högt på olika områden. En återgång till 2014 års klippningsplan kommer att medföra en viss höjning av avgiften.
Med största sannolikhet kommer en mer frekvent klippning att bli nödvändig före kommande Årsstämma. Avtalet med given entreprenör, gällande klippning, kommer att utformas så att en förändring, om styrelsens förslag inte vinner gehör kan ske.

I samband med att grävningsarbetet för fiberkabel sker, öppnas eventuellt en möjlighet att även kunna lägga ett tomt rör med draglinor för framtida behov. Ett sådant rör skulle kunna användas till kabel för en allmänbelysning i området. Om möjligheten ges och kostnaden är rimlig kommer styrelsen att diskutera att eventuell lägga ett ”reserv-rör” utmed Sjötorpsvägen. Syftet är att undvika ytterligare en grävning om Samfälligheten i en framtid beslutar om en allmänbelysning. Om kostnaden kräver en tillfällig ökad avgift, kommer en Extra Stämma att sammankallas och då med en punkt på dagordningen som berör kostnaden för ett ”tomt rör”.
(Grävning och återläggning kommer att ske innan Samfällighetens ordinarie Årsstämma 2016).

Som information kan nämnas att undertecknad har lämnat in ett Medborgarförslag till Trelleborgskommun. Förslaget berör den före detta busshållplatsen vid infarten till Sjötorpsområdet. Förslaget går i princip ut på att få en bättre skötsel och en förändrad konfiguration av området. ( Städa, röja i skogsdungen, säkerställa dräneringsdiken och disponera ytorna på ett bättre sätt)

Innevarande verksamhetsår slutar den 31/12 och redan nu kommer styrelsen att börja arbeta med budgeten för kommande verksamhetsår. Även om motionstiden ligger långt fram på vårkanten, är det bra om synpunkter och förslag som kan ha bäring på budgeten kommer styrelsen tillhanda redan innevarande år eller tidigt 2016.
Kostnader som inte finns med i budgeten (förslaget), då denna skickas ut till samtliga fastighetsägare i samband med kallelse till stämman, kan det heller inte beslutas om.

Ordf.
TR/Nov. 2015

https://app.box.com/s/z23fnzt6vds14xfj4smw6kg8csxu4dox