Protokoll styrelsemöte 20141007

Gallringsarbetet i vår gemensamma skog har påbörjats, enligt intentioner och beslut som togs på senaste årsstämman. Som prioritet ett, tas träd bort som utgöra fara för byggnad, därefter gallras enligt stämmans intention. Ett arbete som kommer att pågå successivt under hösten och vintern.

Våra vägar kommer att ses över så fort vädret tillåter. Just nu lider vi av stora skador på Sjötorpsvägen. Skador som årligen återkommer som en följd av vägens beskaffenhet och till del av att slitaget är onödigt högt. En anpassad hastighet och mjuka acceleration och retardationer kan hjälpa vägen.
Farthindret som prövas på Sjötorpsvägen kommer att tas in över vintern. Omkring den 15 december 2014 plockas hindret in och läggs ut igen i slutet av mars alternativt början på april 2015, om inte vädersituationen vill annat.

Som framgår av bifogat protokoll planers just nu dräneringsförbättringar på två olika ställen inom samfälligheten. Vitsippevägens nedre del översvämmas fort och gör vägen ofarbar för mindre fordon, cyklar och gångtrafikanter. Situationen kommer att förvärras ytterligare då nu obebyggda tomter blir bebyggda.
Snödroppevägens anslutning till Sjötorpsvägen, sydöstra sidan utgör en direkt fara för fastigheten 14:62, som vid senaste häftiga regn var endast någon centimeter från att få in vatten i huset.

Vid kommande styrelsemöte den 2 december 2014 kommer styrelsen att ägna 2015 års budget extra uppmärksamhet. Beslut från stämman 2014 innebär att inkomsterna (avgifterna från fastighetsägarna) minska med ca 30 % och anpassas därmed till en stadgeenlig nivå. I huvudsak kommer besparingar att göras på gräsklippning av samfällighetens större sammanhängande grönytor.(i enlighet med stämmans beslut).

https://app.box.com/s/wengyaypt1t6j0fxd4oc