Bäste Fastighetsägare

Måndagens storm tog även sväng över Skateholm.

Inom vår Samfällighets Förenings gemensamma ytor har vi, efter inventering, noterat en del skador.

Ett tjugofemtal träd har påverkats, endera helt ramlat ikull eller på annat sätt skadats.

Vi har avtalat med en entreprenör att snarast ta hand om fallna träd. Röjningsarbetet börjar senast kommande måndag.

Träd som fallit eller hänger mot andra träd är direkt farliga. Vi uppmanar därför var och en att absolut inte själv röja i områden som tillhör våra gemensamma grönytor eller skog. Att fälla träd, röja undan buskage eller flytta massor på områden som tillhör våra gemensamma ytor, får aldrig ske utan att kontakt tagits med Peter Sundman som ansvarar för våra grönytor. Tänk även på att hålla ett öga på lekande barn, fallna träd inbjuder till lek men dessa är ofta labila och farliga.

I samband med att vi inventerade grönområden och skog kunde vi notera att vissa ytor används för att dumpa trädgårdsavfall och annat bråte. Samma erfarenhet gjorde den entreprenör som röjde bort flis och ris efter tidigare gallring.

På ett antal ställen finns det fortfarande privat upplag och komposthögar placerade på Samfällighetens gemensamma grönytor, i skog och/eller vid vägkanter. För allas trevnad ber vi att dessa upplag och komposthögar tas bort med det snaraste.

Vår entreprenör som skall röja efter stormen är Carl-Otto Alwén (070-683 34 49). Har Du egna träd, buska eller bråten som behöv tas om hand kan han vara behjälplig för en rimlig kostnad.

Under senaste tiden har vi haft en del incidenter med stulna cyklar och inbrott i bilar som parkerats vid busshållplatsen. Att tillämpa en viss grannsamverkan kan vara ett bra sätt att undgå ”påhälsning”.

Styrelsen,
Stora Sjötorps Samfällighetsförening