Bästa Fastighetsägare i Stora Sjötorps Samfällighetsförening

Först vill jag tacka för förtroendet och hoppas att jag tillsammans med styrelsen skall kunna fortsätta, att på ett bra sätt bidra till områdets utveckling.

Protokollet från vår senaste årsstämma är nu justerat och klart och tidigare ordföranden Hans-Owe Mårtensson har publicerat protokollet på föreningens hemsida.

Som framgår av protokollet kommer vi att ta fram en ny Hemsida. Vår tanke är att kunna publicera alla nya protokoll, d.v.s. även styrelsens protokoll.

Ambitionen är att bli mer transparent och kanske därmed öka engagemanget i föreningen.

Under föreningens levnad har medel investerats i olika projekt för att förbättra och försköna området, på den vägen skall vi fortsätta. Olika fastighetsägare och olika delar av området har sina specifika önskemål och dessa vill vi gärna ta vara på, då nödvändiga prioriteringar skall göras.

Önskemålen är många och mina öron har redan nåtts av en del:

  • Gatubelysning utmed Sjötorpsvägen har varit på förslag under ett antal år. Åtgärden kostar ganska mycket pengar och medför ett framtida åtagande. Min uppfattning, som jag delar med styrelsen, är att vi ganska omgående ställer frågan till samtliga Fastighetsägare om belysningen är önskvärd. (Enkät). Om en majoritet av fastighetsägarna anser att en belysning är önskvärd, bör vi i styrelsen direkt utreda frågan och skaffa nödvändiga offerter som då kan föreläggas till nästa stämma för beslut.
  • Tankar om att anlägga en Boulebana har varit uppe till diskussion tidigare. Var frågan står i dag, vet jag inte riktigt. Som jag ser det finns det mark och finns det då någon som vill ta ansvar för en Boulebana/Bouleklubb så får frågan aktualiseras igen. En boulebana kostar en peng att anlägga och att underhålla. Ett eventuellt beslut bör naturligtvis underställas Stämmans prövning.
  • Ett flyktigt ord om en hundrastgård har nått mina öron. Även i detta fall kan noteras att det finns mark som troligen passar för ändamålet, kvarstår frågan om investeringskostnad och underhållskostnad. Om ett gediget intresse finns bör frågan utredas och tas upp på en kommande Stämma, då det finns konsekvenser för närliggande fastigheter och en kostnad.
  • Bäcken genom områdets östra del har varit föremål för mångas intresse och synpunkter, allt ifrån att just underhålla den till att lägga rör och täcka igen den. En stor fråga som kräver flera myndigheters inblandning. För att frågan skall utredas av styrelsen krävs en motion till Stämman.
  • Önskemål om en enklare fotbollsplan utmed Långevadsvägen har hörts. I dag klipps gräset på ett hyggligt sätt på det tilltänkta området. Projektet kräver inga större investeringar men medför visst underhåll och en konsekvens för närliggande fastigheter.
  • Infarten till området behöver snyggas till. Från stämman finns beslut om en välkomstskylt. Peter Sundman arbetar just med att få fram ett förslag till skylt.
  • Vi kommer även att rätta upp och stabilisera vägmärken. Enligt beslut av förra styrelsen kommer betongkrukorna, som finns utmed Sjötorpsvägen, att flyttas till gränsen mot Långevadsvägen. Krukorna som var tänkta att dämpa farten på Sjötorpsvägen fick inte avsedd verkan, men bidrog till ett oönskat större slitage på vägen. Som framgår av bifogat protokoll från styrelsens första sammanträde, kommer annan åtgärd att prövas för att dämpa farten på Sjötorpsvägen.
  • Skog och markområden inom området som är gemensam, har i flera fall ett behov av åtgärd. I vissa delar rör det sig om rena säkerhetsåtgärder och i andra delar gallring och försköning. Styrelsen kommer att inventera och åtgärda inom given budgetram.
  • Ovanstående punkter kommer naturligtvis att bli en del av den långsiktiga plan, för området, som stämman beslutat om. Andra punkter kommer att åtgärdas direkt.

Ni har fått en inbjudan till en ”vandring” genom orådet. Tanken är då att styrelsen skall få möjlighet att lyssna till olika idéer och förslag.

Via länkarna finner Ni kopia av styrelsens första protokoll och protokoll från möte då styrelsen konstituerades.

Fram tills vi har en ny hemsida och en ny E-postadress är Ni välkomna att skriva direkt till min privata E-postadress: thomas.rosvall@telia.com

Med vänlig hälsning

Thomas Rosvall

Ordf.