Föreningsnytt 2012-08-27

Jag vill bara kort informera alla föreningsmedlemmar att jag idag haft ett mycket positivt möte med kommunrepresentanter för fastighet 14:46 samt driftsansvarig för gatubelysning inom Trelleborgs kommun.

Jag hade fyra punkter jag ville diskutera:

  1. Hanteringen av belysningspunkterna på Krokusvägen / Pipranksvägen.
  2. Skötsel av dikesanslutningen till busshållplatsen.
  3. Slitage av den föreningsskötta delen av Sjötorpsvägen som ansluter till de allmänna parkeringsplatserna.
  4. Den generella skötseln av 14:46.

Beträffande de befintliga gatuljusen på Krokusvägen / Pipranksvägen kommer driftsanvarig för gatubelysningarna att se till att åtminsonde den lampan som finns i slutet av Krokusvägen repareras. Dessutom kommer han att undersöka om det är möjligt att byta glödlampan i den lite mer inträngda belysningen på Pipranksvägen. Förutsättningen för detta är att man kommer åt med en lift.

Dessutom diskuterades möjligheten för föreningen att ansluta sin eventuellt kommande belysning till denna anläggning vilket i grunden man ställde sig positiv till. För att genomföra detta måste en rad förutsättningar uppfyllas och i slutändan måste förningen ta över ägandet av anläggningen. Denna fråga utreds vidare och diskussion och beslut om detta kommer att tas längre fram under verksamhetsåret.

Beträffande tomten 14:46 som inrymmer busshållplatsen kommer Park avdelningen inom Trelleborg att uppdras att se över den totala skötseln av tomten.

Jag påpekade att diket som anlades i samband med bygget av busshållplatsen måste hållas öppet för att avrinningen av dagvatten skall fungera. Det skall undersökas om det finns några protokoll i den frågan om vem som ansvarar för detta.

Lösningen på det slitage som uppkommer på den del av vägen som ansluter till parkeringsplatserna kan kommunen tänkas lösa genom att utöka asfalteringen till gränsen för parkeringsplatsen. Dessutom kan eventuellt den bortre delen (från busshållplasten sett) av parkeringsplatsen att tas bort och besås med gräs.

Som sagt ett möte i positiv anda som jag hoppas vi kan fortsätta gentemot kommunen med och att vi på detta sätt kan få området runt busshållplatsen underhållet på ett bra sätt.

Ordförande