Föreningsnytt 2012-06-11

Årstämman är avklarad med 20 närvarande fastighetsägare. Protokollet från stämman finns att läsa här: Protokoll Årsstämman 2012

Ett skrivfel har tyvärr skett i protokollet (överstryket) men ett nytt rättat och justerat protokoll kommer inom kort att publiceras.

Styrelsen har konstituerat sig under dagen och första styrelsemötet är avklarat.

Några av punkterna från styrelsens första möte:

Alla medlemmar informeras härmed att trädfällning kommer att äga rum i området under sommaren och hösten. Har man speciella önskemål kring avverkning av träd skall man kontakta grönområdesansvarige Peter Sundman. Styrelsen vill gärna att alla frivilliga som vill hjälpa till med fällningen av träd kontaktar Peter Sundman. Syftet är att de fällda träden skall kapas i 4 meters längder och samlas på en av Peter utsedd plats för att om möjligt säljas. Icke användbart virke och kvistar skall flisas och placeras så alla medlemmar fritt får hämta flis till sin tomt. Många träd är redan försedda med en röd markering som utmärker de träd som i första hand skall avverkas.

Vissa vägdelar kommer att ses över beträffande saltning och underhåll för att under våren/sommaren justeras.

Intresset för en grillövning i föreningens regi skall undersökas under sommaren via ett mailutskick. Viktiga datum att notera är att grillning skall i så fal ske den 13 september kl13.00 på grillplatsen och ett anmälnings mail till den här övningen kommer att skickas ut under augusti med ett OSA utsatt till den 27 augusti.

Det saknas fortfarande betalning från 22 fastigheter i området. Ni som känner ar skyldiga ombeds betala er avgift på bankgiro 5305-2908. Märk betalningen med fastighetsnumret.