Föreningsnytt 2011-01-08

Nog kunde man önska att hemsidan varit uppdaterad tidigare, eller hur?

Det har inkommet en hel del synpunkter på detta och det har dessutom varit en stående punkt på styrelsens möten under 2010 att försöka hitta någon som är villig att ta hand om hemsidans skötsel. Alla förslag till detta är välkomna att framföras till styrelsen.

Efter vår årsstämma 2010 har som sagt inget nytt lagts in på hemsidan. Dock blev protokollet från stämman uppsatt på föreningens anslagstavla så snart det blev justerat. Nu finns protokollet från stämman även här.

Protokoll från stämman 2010

I övrigt kan jag bara sammanfatta året med följande:

Vår grönområdesentreprenör har under 2010 skött sitt uppdrag på ett klanderfritt sätt. Våra grönområden har under hela året varit välskötta och våra besökare i området har ofta framfört sitt beröm hur välskött och snyggt här är. Tyvärr har vi en hel del obebyggda och delvis bebyggda tomter blivit mer synliga och ser riktigt förfärliga ut i jämförelse. De av er som läser detta och har tomter som inte är underhållna vill vi från styrelsen och alla vi andra som lever vårt dagliga liv här be om att ta tag i skötseln av era tomter.

Våra ”vägkrukor” har skötts av de på stämman utsedda och detta framför vi vårt tack till!

Våra vägar har underhållits och saltats regelbundet. Dessutom tillfördes material på samtliga stickvägar i det södra området då detta i stort saknades samt för att underlätta den långvariga skötseln. Även Sjötorpsvägen blev vid detta tillfälle upprustad.

Under hösten gjordes en rejäl upprensning i diket söder om området vid Primulavägen. Efter det kraftiga regn som föll under sensommaren 2010 med stora översvämningar som följd framkom det att just den delen av diket behövde en rensning för att bättre säkerställa avrinningen från Primula området. Rensningen som gjordes från busshållplatsen och österut gav ett mycket positivt genmäle från kringboende då detta öppnade upp området rejält. Även resterande del av diket putsades för att fortsatt ha ett bra flöde. Den känsliga delen av vårt dike är utflödet i havet som inte har någon naturlig ”ägare” och blir därför då och då igensatt. Hittills har naturen och några frivilliga själv öppnat diket, men diskussioner hur detta skall kunna regleras bättre pågår i styrelsen.

Vårt sydöstra grönområde är fortfarande inte uppstädat på ett tillfredställande sätt. Dock finns en plan att under våren skall rishögarna tryckas till och planas ut samt täckas dem med jord så gott det går.

Och sen kom vintern …… onödigt tidigt i år! Även om det har förekommit synpunkter på skötseln så tror jag i det stora hela att vårt område är mycket välskött med avseende på snön. Detta speciellt om man sätter det i jämförelse med hur tätorterna runt oss hanteras. Så vitt jag vet är det endast ett tillfälle som röjningen gjorde att man riskerade att bli sen till arbetet och det var lördags morgonen efter den första snön fallit. Därefter har alla dagar varit farbara ut från vårt område även om det sen har varit svårare att ta sig vidare på väg 9 eller norrut mot St. Beddinge.

Till sist vill jag informera att vår ansökan att reducera vårt taxeringsvärde på föreningens båda fastigheter godkändes och vi slipper mao den befarade fastighetsskatten på ca 13.000:-.

Styrelsens sammansättning har uppdaterats under kontakter.

Arbetet inför stämman 2011 börjar nu så sakta och valberedningen vill säkert ha in era förslag till ny styrelse så snart som möjligt.