Föreningsnytt 2010-04-13

 Sista styrelsemötet med 2009-års styrelse har nu avhandlats.

Den viktigaste punken var förberedelsen inför stämman och att behandla inkomna förslag och motioner.

Tre motioner har inlämnats av Thomas Rosvall. Motioner finns i sin helhet på följande länk: Motioner_2010

Motionen kommer i sin helhet att tillhandahållas utskriven i begränsad omfattning varför var och in som har intresse bör skriva ut sitt egna exemplar. Tänk på miljön och skriv inte ut mer papper än nödvändigt!

I korthet är det följande tre motioner som lämnats in:

Motion 1 –    Anslå på hemsidan, dagordning inför styrelsemöten och protokoll från styrelsens möten.

Motion 2 –    Installera ett fysiskt farthinder vid infarten till området på Sjötorpsvägen komplettera med ytterligare ett farthinder på lämpligt ställe utmed Sjötorpsvägen.

Motion 3a, b och c –   Sänk ambitionsnivån när det gäller gräsklippning, speciellt på stora ängsytor som väl kan förbli just äng.

                                 Prioritera vägunderhåll sommar som vinter.

                                 Anpassa avgiften till den nivå som gäller för kringliggande samfällighet/förening.

Diskussion kring punkterna kommer att ske under stämman.

Övriga punkter av intresse som styrelsen avhandlade var hanteringen av stormfällda träd. Tyvärr har en hel del träd av större format blåst omkull i det mittersta grön- och skogsområdet. För att hantera detta har vår vägentreprenör anlitas för att fälla och forsla bort så mycket som möjligt. Detta är delvis redan avklarat.

Vägarna har blivit hyvlade och saltade inför den stundande våren. Diverse småjusteringar kommer att ske under hand. För de som så önskar och har problem med hål i vägen finns ett litet förråd av vägmaterial i slutet av Vintergäcksvägen. Det står var och en fritt att hämta ”lite” material för vägunderhåll i den här högen.

På stämman kommer att bjudas på kaffe och wienerbröd.

Dessutom är föreningen kallad till lantmäterisammanträde kring införlivandet av Långevadsvägen i gemensamhetsanläggning ga:5 den 14 april 2010. En gammal historia som startades i samband med exploateringen av Stora Sjötorp, 2003. I ansökan framgår Tallqvist och Bogren AB:s ambition att området exploateras för helårsbostäder. Ansökan

Styrelsen kom överens att föreningens hållning bör vara att Långevadsvägen inte utnyttjas av föreningen och bör mao inte vara del av ga:5.

Föreningsnytt 2010-04-19

Lantmäterisammanträdet den 14 april kan sammanfattas med att Långevadsvägen införlivas i ga:5. Detta är den gemensamhetsanläggning som ligger närmast norr om Stora Sjötorps samfällighet, ga:8. På sammanträdet gicks listan över ägare som utnyttjar vägen och/eller hör till ga:5, igenom. På frågan hur ga:8 utnyttjar vägen framhölls att vi stängt Sjötorpsvägen för trafik norrut till Långevadsvägen och kommer inte att använda vägen. Det framkom inga protester mot detta och förrättaren, Åke Uthas beslöt med detta budskap som underlag att ga:8 hålls utanför ga:5 och vi kan nu avsluta diskussionen om delaktighet i Långevadsvägens underhåll och koncentrera oss på våra egna vägar. En annan detalj som framkom på mötet var att gemensamhetsanläggningen ga:3 kommer att införlivas i ga:5.

Som alla säkert redan läst om har vi ansökt om statligt stöd för underhåll av våra vägar från vägverket men fått avslag pgaav att vägsträckan till längst bort belägna fastighet understiger 1000m. Nu är dessa regler under omarbetning och så snart reglerna ändras kommer en ny ansökan att lämnas in.

Inkomna motioner är nu uppsatta på vår anslagstavla och till de tidigare tre har styrelsen tillfört ett förslag/motion kring hanteringen av döda träd i området.

Styrelsen vill förslå en total genomgång av döda träd i de trädområden som finns inom våra fastigheter 14:18 och 14:63, för att dokumentera omfattningen och med detta kunna genomföra en förfrågan om kostnaden för fällning, bortforsling samt återplantering av nya träd i området. Detta förslås genomfört under 2010 för att kunna redovisas inför stämman 2011.