Föreningsnytt 2010-01-24

Efter lite drygt 8 månader som styrelseordförande så börjar nu slutet av min period att närma sig. Vi står snart inför en ny stämma och kallelse till detta kommer snart att skickas ut. För att spara på vår miljö så uppmanas alla ni som föredrar en elektronisk kallelse att skicka er e-post adress till föreningens e-post adress; storasjotorp@telia.com . På så sätt kan vi kanske spara lite papper och porto.

Vad har då hänt under 2009?

Till en början har styrelsen försökt följa alla de beslut som fattades på stämman 2009.

Vändplatsen i slutet av Sjötorpsvägen har blivit anlagd och verkar fungera bra. De intilliggande fastigheterna slipper numera besök på sina uppfarter.

Efter noggrant övervägande med hänsyn till djurlivet rensades det södra diket sent i höst. Flödet förbättrades markant och diket fyller nu bättre sin funktion. Alla de norrliggande fastigheters dräneringar har på detta sätt säkrats. Dock kvartsår problemet med det dåliga fall som finns i diket sen dess anläggning. Ett annat problem är utloppet i Östersjön som inte hålls öppet på ett regelbundet sätt och bör förbättras framöver.

Krokusvägen har nu blivit iordningställd och vändplats har anordnats.

Grönområdet i norr har städats upp och rishögen som blivit liggande är nu bortforslad.

Upprensningen av grönområdet i sydöst har påbörjats men visade sig innehålla så mycket bråte att detta arbete fortsätter till våren.

För underhåll av våra grönområden har en entreprenör anlitats och har kontinuerligt under säsongen klippt grönområde och vägkanter i hela området.

På samma sätt har en entreprenör anlitats för att sköta vårt vägunderhåll och snöröjningen. Både hyvling och snöröjningen har skötts på ett professionellt sätt. Nytt vägmaterial har tillförts där så krävts. När nu våren kommer och dammet börjar virvla kommer saltning att ske. Fö kan nämnas att vi anlitar samma entreprenör som Ö Beddingestrands vägförening vilket ger oss en hel del samordningseffekter och mindre miljöpåverkan.

Under året har det förekommit en del stormfällda träd som hanterats och tagits bort. Sent i höst kom ytterligare en storm som fällde lite nya träd. Bl.a. ligger ett träd kvar på grillområdet som skall så snart vinter börjar lätta hanteras. Styrelsen skall genomföra en inventering över var det finns stormfällda träd som bör tas bort. Vi är här tacksamma för tips var det finns stormfällda träd som samfälligheten ansvarar för.

Grillplatsen har reparerats mha frivilliga insatser och bägge bänkarna fungerar nu. Detta till stor glädje för en del skolklasser som besöker vårt område då och då.

De betongblomlådor som införskaffades och sattes på plats pryder sina platser och bidrar förhoppningsvis med en viss begränsning på hastigheten. Alla åtta låder fick diverse gröna växter planterade som har med lite olika framgång etablerat sig. Här kan jag bara vädja till de närmast boende att hjälpa till att underhålla lådorna.

Ett beslut som inte kunnat efterlevas är vägguppen. Det har inte varit möjligt att bekräfta uppgiften att 5 väggupp, lämpliga för ändamålet, kan införskaffas för 25.000:-. De uppgifter styrelsen inhämtat pekar mot att ETT flyttbart gupp kostar i storleken 20.000:- och till detta skall man sen lägga hanteringen vid vägunderhåll och snöröjning. För att underlätta snöröjning bör guppen bortmonteras och vinterförvaras. Alltså skulle plats för vinterförvaring i så fall också ordnas. Uppskattningsvis skulle då 5 väggupp kosta 100.000:- att inskaffa och till detta kan man uppskatta ett årligt underhåll mellan 15 – 25.000:-. Även om stämman bara fattade beslut att två av dessa väggupp till en början skulle införskaffas överskrids den tilldelade budgeten för detta med råge. Av denna anledning kommer styrelsen att skjuta tillbaka den här motionen till stämman 2010 och föreslå en noggrannare nytto och ekonomiutredning. Frågan har så stor påverkan på föreningens ekonomi att den efter utredning bör delges samtliga fastighetsägare som genom en enkät bör få möjlighet att uttala sig.

 

Valberedningen har påbörjat sitt arbete inför stämman och är säkert tacksam för hjälp i sitt arbete. Tyvärr har Eva Ågren sagt upp sitt uppdrag i valberedning så kvar är Lisbeth Nilsson som valberedning. Henne kan ni kontakta på e-post adress lisbeth.nilsson@tegelberga.se .

Jag hoppas så här långt att vårt arbete har varit till belåtenhet och att de åtgärder vi gjort framstår som nyttiga för området. En hel del av åtgärderna är att betrakta som ren investering av engångskaraktär i form av nya vändplatser och färdigställande av vägar. Till detta kommer sen vårt regelbundna underhåll av området som säkrats med två entreprenörer, en för grönområdena och en för vägarna.

Tack för ordet

Ordf. Hans-Owe Mårtensson

Det finns lite nya bilder från området i bildarkivet.